Privacy beleid

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens

Mamm’out is begaan met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder en wenst u door middel van deze verklaring te informeren over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens.

 

Mamm’out verwerkt persoonsgegevens, dit wil zeggen gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen leiden tot de identificatie van een welbepaalde natuurlijke persoon, in het kader van haar activiteiten. Mamm’out geldt als verantwoordelijke voor dergelijke verwerking. Indien u een vraag heeft over de (eventuele) verwerking van uw gegevens, kan u altijd terecht bij Mamm’out bv, met ondernemingsnummer 0464.451.440 en met vennootschapszetel gevestigd te 9190 Stekene, Ijzerhandstraat 3, telefoon +32 (0)3 230 33 23. U kan met eventuele vragen ook bij Mamm’out terecht per e-mail aan het adres info@mammout.be. Indien u zich tot Mamm’out wenst te wenden met het oog op het uitoefenen van een concreet recht, verzoeken wij u om uw vraag schriftelijk, per brief of per e-mail te stellen met opgave van uw domicilieadres en een kopie van uw identiteitskaart. Op die manier kunnen wij nagaan of de vraag gesteld wordt door de persoon die daartoe de juiste hoedanigheid heeft en uw gegevens niet worden meegedeeld aan derden.

 

Persoonsgegevens worden door Mamm’out verzameld op basis van verschillende gronden, onder meer afhankelijk van uw relatie tot Mamm’out.


Wat betreft de persoonsgegevens van cliënten, leveranciers of medewerkers gaat het vooreerst om verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Mamm’out en de betrokken cliënt, leverancier of medewerker. Deze gegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de samenwerking en na afloop van de samenwerking gedurende de periode dat eender wie van de contractspartijen (Mamm’out of de betrokken medecontractant) een vordering in rechte kan instellen jegens de andere. In de mate dat uw persoonsgegevens vervat zijn in boekhoudkundige gegevens, worden deze bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

 

Verder worden gegevens van cliënten ook verwerkt vanuit het gerechtvaardigd belang van Mamm’out, zoals onder meer dat van de verzending van aankondigingen of berichten in het kader van het onderhoud van de klantenrelatie. Gegevens die op deze basis worden verzameld, blijven bewaard tot zeven jaar na afloop van de laatste contractuele relatie, dit behoudens wanneer de betrokkene zich eerder tegen de bewaring verzet.

 

Gegevens die betrekking hebben op sollicitanten, worden bewaard tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op de datum van ontvangst van dergelijke gegevens, dit met het oog op de evaluatie van de sollicitatie alsook met het oog op het aanleggen van een werfreserve.

 

Naast dit alles verwerkt Mamm’out ook gegevens die zij bekomt op basis van de toestemming van de betrokkene, onder meer wanneer deze zich zelf inschrijft op nieuwsbrieven die worden verstuurd door Mamm’out. Deze gegevens blijven bewaard en gebruikt door Mamm’out tot (i) het moment waarop de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt – wat op elk moment kan gebeuren door middel van een eenvoudige kennisgeving aan het hierboven vermeld (e-mail)adres – of (ii) het moment waarop Mamm’out merkt dat de betrokken gegevens niet langer correct zijn.

 

Persoonsgegevens die door Mamm’out worden verwerkt, worden niet zonder geldige reden gedeeld met derden. Persoonsgegevens van leveranciers of medewerkers kunnen ook meegedeeld worden aan overheidsinstanties, onder meer in het kader van afhoudingen of voorheffingen van fiscale of parafiscale aard. Specifiek voor persoonsgegevens van werknemers geldt dat deze ook gedeeld worden met externe contractanten (zoals sociaal secretariaat of externe dienst preventie) wiens tussenkomst noodzakelijk is voor een vlotte afwikkeling van de contractuele relatie.

 

Persoonsgegevens worden door Mamm’out niet gebruikt om te komen tot enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming.


Mamm’out zorgt er tevens voor dat de interne verwerking van persoonsgegevens – zowel in papieren als digitale vorm – gebeurt met het oog op het bewaren van de vertrouwelijkheid, wat impliceert dat persoonsgegevens binnen Mamm’out enkel gedeeld worden met personen voor wie het noodzakelijk is om van deze gegevens kennis te hebben.

 

Een partij wiens gegevens door Mamm’out verwerkt worden, heeft het recht Mamm’out te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking. De betrokkene heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. 


Elke betrokkene heeft het recht klacht betreffende de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

 

Mamm’out behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.